Ngocngoctan chào các bạn

Just another WordPress.com weblog

Archive for the ‘Văn bản pháp luật’ Category

TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 03 NĂM 2010

Posted by ngocngoctan trên 11/03/2010

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHO BẠC NHÀ NƯỚC             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       375   /TB-KBNN     Hà Nội, ngày 01  tháng 03  năm 2010

THÔNG BÁO

TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 03 NĂM 2010

– Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

– Căn cứ Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 03 năm 2010, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 03 năm 2010 là 1 USD = 18.225 đồng.

2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 03 năm 2010 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

– Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.

– Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định ./.

Nơi nhận: KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

– VPQH, VPCP, VP CTN;                                                           PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

– Viện KSNDTC, Toà án NDTC;

– VP TW Đảng, Ban đối ngoại TW Đảng;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc

CP, cơ quan TW của các đoàn thể;                                                             (đã ký)

– Tổng cục Thuế;

– Tổng cục Hải quan;

– NH PT VN;

– Kiểm toán nhà nước;                                                                     Trần Minh Hằng

– KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– STC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Các Cục, Vụ trực thuộc BTC;

– Lưu: VT; KHTH.

http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=4431&ItemID=67353

Posted in Văn bản pháp luật | 1 Comment »